Správa kultúrnych a športových zariadení mesta trnava

 

                                                      Kúpeľný poriadok  

 

-         Vstup na plaváreň a do priestorov šatní je povolený len na platnú vstupenku (dennú permanentku). Permanentka je platná 3 mesiace od prvého vstupu. Za je stratu alebo nevyužitie sa náhrada neposkytuje.

-         Plaváreň možno navštevovať podľa platného rozvrhu, ktorý je vyznačený pri vstupných dverách plavárne, pri pokladni alebo na webovej stránke plavárne.

-         Vstup do objektu plavárne je 10 minút pred začiatkom plávania (pobyt v bazéne je 45 min). Opustenie plavárne 15 min. po ukončení plávania.

 

-         Po príchode do plavárne sa musí návštevník vyzuť v priestoroch na to určených. V ostatných priestoroch (šatňa, bazénová hala, chodba, sprchy) sa pohybuje bez obuvi, prípadne v obuvi určenej na plávanie.

 

-         Deti mladšie ako 10 rokov musia byť v sprievode rodičov alebo osoby staršej ako 18 rokov.

 

-         Peniaze a cenné predmety si musia návštevníci ukladať do úschovne v pokladni plavárne. Za stratu cenností, ktoré neboli uschované  na určenom mieste, organizácia nezodpovedá. V prípade straty elektronického kľúča prepadá záloha na kľúč.

 

-         Pred vstupom do bazéna je každý návštevník povinný sa umyť pod sprchou mydlom. Používanie mydla, šampónu a pod. je priamo v bazéne zakázané.

 

-         Návštevníci plavárne sa musia vo vlastnom záujme pohybovať na mokrých podlahách opatrne, aby nedošlo k pokĺznutiu a následnému úrazu.Za úrazy ktoré vznikli nezodpovedným konaním zákazníka plaváreň nenesie žiadnu zodpovednosť.

 

-         Každý návštevník je povinný šetriť zariadenia a vybavenie plavárne. Návštevník je povinný nahradiť škodu alebo stratu, ktorá jeho vinou bola spôsobená na plavárni alebo na majetku iného návštevníka

 

-         Správca plavárne si vyhradzuje právo zrušiť hodiny pre verejnosť v prípade technických príčin, hygienických dôvodov alebo v prípade organizovania športovej akcie.

 

-         Pri plnom obsadení môže vedúci alebo ním poverená osoba plaváreň uzavrieť a prerušiť predaj vstupeniek do času, kým sa bazén neuvoľní.

 

-         Počas pobytu v bazéne je každý návštevník povinný riadiť sa pokynmi plavčíkov a        

dodržiavať znenie písomných pokynov,príkazov a zákazov na vývesných tabuliach

a riadiť sa nimi.Po neuposlúchnutí pokynov plavčíka musí zákazník na pokyn

 plavčíka opustiť priestory plavárne bez nároku na vrátenie vstupného.